Cây Bạch Mã Hoàng Tử Cây Bạch Mã Hoàng Tử
 Cây Bàng Thân Mỏng Cây Bàng Thân Mỏng
 Cây Chuối Cảnh Kiểu 1 Cây Chuối Cảnh Kiểu 1
 Cây Chuối Cảnh Kiểu 2 Cây Chuối Cảnh Kiểu 2
 Cây Chuối Cảnh Kiểu 3 Cây Chuối Cảnh Kiểu 3
 Cây Chuối Cảnh Kiểu 4 Cây Chuối Cảnh Kiểu 4
 Cây Chuối Ta Kiểu 1 Cây Chuối Ta Kiểu 1
 Cây Cọ Giả Kiểu 1
 Cây Cọ Giả Kiểu 2 Cây Cọ Giả Kiểu 2
 Cây Đô La Bạc Cây Đô La Bạc
 Cây Dola Bạc Cây Dola Bạc
 Cây Dứa Agao Giả Cây Dứa Agao Giả
 Cây Dừa Cảnh Kiểu 1
 Cây Dừa Cảnh Kiểu 2 Cây Dừa Cảnh Kiểu 2