Tủ Giày Lada 900 Trắng  Tủ Giày Lada 900 Trắng
 Tủ Giày Lada 900 Nâu Sồi  Tủ Giày Lada 900 Nâu Sồi
 Tủ Giày Lada 600 Trắng  Tủ Giày Lada 600 Trắng
 Tủ Giày Lada 600 Nâu Sồi  Tủ Giày Lada 600 Nâu Sồi
 Tủ Giày Lada 1200 Trắng  Tủ Giày Lada 1200 Trắng