Concept Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Khác

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: Đà Nẵng

Thiết kế Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng. Thiết kế bởi FAM INTERIOR.

Quầy thu ngân

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Quầy thu ngân kiểu 1

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Quầy thu ngân kiểu 2

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Khu vực buffet

Khu vực buffet kiểu 1

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Khu vực buffet kiểu 2

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Khu vực cafe

Khu vực cafe kiểu 1

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Khu vực cafe kiểu 2

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Khu vực cafe kiểu 3

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Khu vực ăn uống tầng trên

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

Concept nội thất 3D Nhà hàng Bãi Rớ Đà Nẵng

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này