Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Khác

Space T

Phong cách: Khác

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY. Thiết kế bởi T&T.

Khu vực lễ tân

Concept nội thất khu vực lễ tân Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực lễ tân Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực lễ tân Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực lễ tân Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Khu vực cầu thang

Concept nội thất khu vực cầu thang Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực cầu thang Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Khu vực đào tạo

Concept nội thất khu vực đào tạo Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực đào tạo Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực đào tạo Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực đào tạo Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực đào tạo Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực đào tạo Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực đào tạo Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực đào tạo Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực đào tạo Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực đào tạo Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực đào tạo Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực đào tạo Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực đào tạo Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực đào tạo Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Khu vực làm việc

Concept nội thất khu vực làm việc Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Phòng giám đốc

Concept nội thất khu vực phòng giám đốc Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực phòng giám đốc Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực phòng giám đốc Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Khu vực ăn uống

Concept nội thất khu vực ăn uống Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực ăn uống Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực ăn uống Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Khu vực khác

Concept nội thất khu vực chung Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

Concept nội thất khu vực chung Viện đào tạo Spa JS BEAUTY AND ACADEMY

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này