Penthouse 3 Tháng 2 - Phong cách Modern

SpaceT

Penthouse 3 Tháng 2 - Phong cách Modern

Space T

19-03-2024

Space T

Diện tích: 350 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 3.2 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi DL - HOME.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng thay đồ

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Penthouse 3 Tháng 2 mang phong cách Modern Hiện đại

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này