SpaceT

Nhà phố chị Nữ, quận 12 - Phong cách Neo Classic

Space T

12-06-2024

Space T

Diện tích: 60 m2

Space T
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic. Thi công hoàn thiện bởi SMARTCONS.

Phòng khách

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo ClassicCông trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Phòng bếp

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Phòng ngủ

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Phòng cho bé

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Phòng tắm

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Cầu thang

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

Công trình hoàn thiện cho nhà phố chị Nữ Quận 12 theo phong cách Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này